Albumenize

Al*bu"men*ize (?), v. t. [imp. & p. p. Albumenized (?); p. pr. & vb. n. Albumenizing.] To cover or saturate with albumen; to coat or treat with an albuminous solution; as, to albumenize paper.