Dishorse

Dis*horse" (?), v. t. To dismount. Tennyson.