Epitomist

E*pit"o*mist (?), n. One who makes an epitome; one who abridges; an epitomizer. Milton.