Shamois

{ Sham"ois, Sham"oy } (?), n. See Shammy.